Anasayfa

ULUSOY PLAZA YÖNETİMİ
23/01/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

                  Ulusoy Plaza Yönetimi 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 15.01.2014 Tarihinde, saat 13:00‘ da Kızılırmak Mahallesi 1450. Sok. No:9 Çukurambar Çankaya / Ankara adresi (-1) Toplantı Salonu’nda toplanılmış ancak toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için toplantı 23.01.2014 tarihine ertelenmiştir. 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 23.01.2014 tarihinde, saat 13:00‘ da Kızılırmak Mahallesi 1450. Sok. No:9 Çukurambar Çankaya / Ankara adresi (-1) Toplantı Salonu’nda toplanılmıştır. Toplantı açılmadan önce yapılan incelemede toplantı tarihinden 15 gün öncesinden kat maliklerine toplantı gündem yer ve zamanının elden tebliğ edildiği, adresinde bulunmayanlara taahhütlü mektupla davetiye çıkarıldığı, çağrıların yasal sürelerinde usulüne uygun düzenlendiği, toplantı öncesi yapılan hazırlıklarda toplantının yapılmasına engel teşkil edecek bir eksikliğin bulunmadığı yöneticiler ve deneticiler tarafından tespit edildi.

                   Toplam ve hazirunda belirlenen 61 kat malikinden 28 kat malikinin asaleten,16 kat malikinin vekaleten hazır bulunduğu ve toplantının açılmasında yeterli sayıya ulaşıldığı tespitle açılış yönetim kurulu başkanı Nazan AYKUT tarafından yapıldı.
  1. Açılışa müteakip genel kurul toplantısını yürütmek üzere bir divan başkanı, bir divan katibi ve bir oy sayım memuru görevlendirilmesi için önerge istendi. Yapılan önerge doğrultusunda yapılan açık oylama neticesi Divan Başkanlığına Mustafa AYDINALP, Divan katipliğine Gonca Yeliz YALÇINKAYA, Divan Oy Sayım Memurluğuna Av. Bülent SEYHAN, oy birliği ile seçildi. Seçilen divan heyeti divanı oluşturmak üzere davet edildi. Divan başkanı söz alarak bu toplantı öncesi ve toplantı sırasında şu ana kadar yapılan hazırlıkları incelediğini, genel kurulun yapılmasında hukuki bir engel bulunmadığını ve kendilerine gösterilen teveccühe teşekkür etti. Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve ebediyete intikal etmiş geçmişler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

  2. Divan Başkanı tarafından toplantı mahallinde yapılan görüşmeleri tutanak olarak belirlemek ve toplantı tutanağını genel kurul adına düzenlemek ve imza altına almak yetkisi oybirliği ile divan heyetine verildi. Divan başkanı gündem maddelerinde değişiklik talebi olup olmadığını genel kurula sordu.  Belirlenen gündem paralelinde toplantının devam edeceğini belirterek gündemi genel kurulun onayına sundu. Yapılan açık oylama sonucu gündem oybirliği ile kabul edildi.   

  3. Yönetim kurulu faaliyet raporu, 01/01/2013 - 31/12/2013 arası hesapları ifade eden kesin hesaplar Yönetim Kurulu başkanı Nazan AYKUT tarafından okunarak bir sureti divan heyetine sunuldu. Denetim kurulu raporu denetçi Zafer BÖKE tarafından okunarak genel kurula okundu ve bir sureti divan heyetine sunuldu.

  4. Yönetim kurulu faaliyet raporu, 01/01/2013 - 31/12/2013 arası Divan başkanı tarafından her bir rapor ve mali tablolar ayrı ayrı görüşmeye açıldı. Genel kurulun görüşleri alındı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak genel kurulun oylarına ayrı ayrı sunuldu. Yönetim Kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları oy birliği ile ibra edildi.

  5. Yönetim ve Denetim Kurulunun 01/01/2013 - 31/12/2013 arası ibrası genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan açık oylama sonucu Yönetim Kurulu ve denetim kurulu oybirliği ile ibra edildi.

  6. Yeni dönemde 31.12.2014 tarihine kadar görev alacak Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçim maddesine geçildi. Eski Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tüm üyeleri ile birlikte bir senelik süreleri dolduğu için istifa ettiler. Divan başkanı genel kurula yeni yönetim ve denetim kurulu adaylarını tespit etmek amacıyla genel kurulun görüşlerine başvurdu. Genel kurul yönetim için yapılan açık oylama sonucu Sayın Nazan AYKUT, denetim kurulu için yapılan açık oylama sonucu Sayın Mustafa AYDINALP, Sayın Şükrü ÖZEK ve Sayın G.Yeliz YALÇINKAYA’ yı önerdi. Divan başkanı yönetim ve denetim kurulu adaylarını genel kurulun oylarına sundu ve oy birliği ile kabul edildi.

  7. Yönetim Kurulu Başkanı Nazan AYKUT ‘un atacağı imzalar ile ULUSOY PLAZA yönetimini temsil ve ilzama, bankalarda hesap açtırmaya, kapattırmaya, para yatırmaya, para çekmeye, her türlü harcamayı yapmaya, Ulusoy Plaza’yı her türlü sözleşmenin yapılması esnasında taahhüt ve borç altına sokmaya, abonelikler (su, doğalgaz, telefon, elektrik, vb.) açtırmaya, kapattırmaya, yönetim adına para tahsil etmeye, harcamaya ve yönetim bakımından Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde öngörülen her türlü işlemi yapmaya, her türlü kurum ve kuruluşta Ulusoy Plaza’yı temsil etmeye ve gerektiğinde Ulusoy Plaza adına hukuki takipler için vekaletname vermeye yetkilidir.

  8. Yönetim Kurulu’na ödenecek ücretlerin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanına aylık net bir bağımsız bölüm başına düşen aidat ve 180m2 lik sabit ofis yakıt aidat tutarı kadar huzur hakkı ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

  9. Gündemde görüşülmesi faydalı olacak gündeme ilaveten ek gündem maddelerinin ve konularının görüşülmesine geçildi.

9.1- Toplantı salonunun yemek şirketleri hariç en az 3 (üç) teklif toplanarak kiraya verilmesi için oy birliği ile yönetime yetki verilmiştir.
9.2.- (-3) ve (-4) sığınakların en az 3 (üç)  teklif toplanarak bölümler halinde kiraya verilmesi için oy birliği ile yönetime yetki verilmiştir.
9.3- Personel odasının en az 3(üç)  teklif toplanarak yaptırılması için oy birliği ile yönetime yetki verilmiştir.
9.4-  Plaza içinde kapalı alanlarda sigara içilmemesi hususunda bağımsız bölüm yöneticilerinin gerekli uyarıları yapmaları oy birliği ile kabul edildi.
9.5 – Plaza geneli için (-3) uygun bir yere sigara içilmesi için yer yapılması oy birliği ile red edildi.
9.6 – Eşya taşıma, tadilat vb. işlerin acil durumlar hariç hafta içi saat 18:30’dan sonra, cumartesi günleri saat 16:00’dan sonra ve pazar günleri saat sınırlaması olmaksızın yapılması oy birliği ile kabul edildi.
9.7- Bağımsız bölümlerin kullanım hakkı olan 3 araç harici otopark kullananlardan ücret talep edilmesi oy birliği ile red edildi. 26-27 nolu bağımsız bölümü Av.S.Murat ÇELİKTEN adına vekaleten Selda SARAÇ bu madde ile ilgili görüşlerini ve itirazlarını genel kurula sözlü olarak iletti.
9.8 – Kapalı ve açık otoparka uzun süreli araç bırakacakların Yönetime yazılı belge vermesi oy birliği kabul edildi. Yönetime kayıtlı olup ta yazılı belge vermeyenler ile yönetime kayıtlı olmayan yabancı durumdaki araçlar için gerekli yazıların yazılması ve başvuruların yapılması için yönetime yetki verildi. Araçlara gelecek tüm zararlardan (Hırsızlık, çekici vs.) yönetimin hiçbir şekilde sorumlu olmadığı oy birliği ile kabul edildi.   
9.9- (-1), (-2), (-4) ve (-5) hollerinin merdiven kısmının cam ile kapatılması oy birliği ile red edildi.
9.10- -4 -5 katları garaja giriş çıkış kapılarının sensörlü açılır kapanır yapılması oy çokluğu ile kabul edildi.
9.11- Kapalı otoparkın işaretlenmesi ve düzenlenmesi işi ile ilgili madde genel kurul tarafından tartışıldı, konuyla ilgili gerekli çalışmalar için yönetime yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
9.12- Tabela ve park yönetmeliği yapılması işi için Av. Bülent Seyhan’a yetki verilmesi, ayrıca yönetim kurulunun yetkilendirilerek kat maliklerinin görüşleri alınması konusu genel kurulun oylarına arz edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
9.13-  Dış cephe ile ilgili madde genel kurul tarafından tartışıldı. 2015 yılında yapılacak olan 2014 yılı Olağan Genel Kurulu’na sunulmak üzere hazırlık çalışması yapılması için yönetime yetki verilmesi hususu genel kurulun oylarına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
9.14- Ulusoy Plaza yangın sistemi ve diğer eksikliklerin giderilmesi için yönetimin yazılı olarak MFZ İNŞAAT nezdinde konu ile ilgili girişimlerde bulunması, gerekirse kanuni yollara başvurması ve bu çerçevede Orhan ULUSOY ile birlikte gerekli girişimlerin yapılması oy birliği ile kabul edildi.
9.15- 36 nolu bağımsız bölüm maliki Emsay AŞ.’ ne vekaleten Mustafa AYDINALP’ın gündeme alınmasını talep ettiği 9. Katta hava boşluğunun önünde bulunan korkuluk camlarının önüne güvenlik açısından demir boru ilavesi yapılması talebi genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile yapılması kabul edildi.

         Gelecek Dönem Bütçesi  (İşletme Projesi)  genel kurula okundu. Yapılan öneri ve görüşler doğrultusunda, işletme projesi (bütçe) bir bütün olarak genel kurulun onayına sunuldu.  Bağımsız bölüm başına aylık ödenecek aidat tutarının 2014 yılı Ocak ayı için 525,00-TL., 01 Şubat 2014 tarihinden 31 Temmuz 2014 tarihine kadar geçerli olmak üzere aylık 575.-TL. 01 Ağustos 2014 tarihinden 31 Aralık 2014 tarihine kadar 600,00.-TL. olması hususu genel kurulun oylarına sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi. Personel maaşları ile ilgili 36 nolu Emsay AŞ. vekili Mustafa AYDINALP şerh düşülmesini talep etti.
         Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Diğer maddelerde tüm konular görüşüldüğü için söz alan olmadı.
         Genel kurulun hayırlı olması dilekleri ile genel kurul sonlandırıldı.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam8
Toplam Ziyaret12566
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar2.41592.4255
Euro2.73782.7487
Hava Durumu
Anlık
Yarın
14° 5°